Strategická vízia, poslanie, hodnoty, normy a ciele PE-ES, n.o. (2)