Farská 741

956 21 Jacovce

+421 905 426 096

+421 905 418 498

jacovce@topsenior.sk

e-mail

Služby

Odborné činnosti
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby
Poskytujeme v závislosti od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby určeného v právoplatnom rozhodnutí a posudku o odkázanosti na sociálnu
službu prijímateľa sociálnej služby.

 

Sociálne poradenstvo
Personál sociálno-zdravotného úseku poskytuje prijímateľovi sociálnej služby umiestneným
V zariadení a ich rodinným príslušníkom poradenskú službu. Vybavuje osobnú agendu
prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami (ÚPSVaR, so súdmi,
daňovým úradom, so sociálnou poisťovňou, poštou a pod.)

 

Sociálna rehabilitácia
V tejto oblasti sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti
prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností, aktivizujeme schopnosti
Posilňujeme návyky sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju izbu a priestory
zariadenia a pri sociálnych aktivitách. Venujeme sa i nácviku používania pomôcok,
nácviku práce v domácnosti, rozvíjame priestorovú orientáciu, samostatnosť v pohybe
ako aj sociálnej komunikácii

 

Obslužné činnosti
Ubytovanie je zabezpečené v jednoposteľových a dvojposteľových izbách. Izby sú vybavené
polohovacím elektrickým lôžkom s nočným stolíkom a poličkou pre každého obyvateľa.
služby. Každá izba má samostatnú bezbariérovú kúpeľňu so sprchovacím kútom a toaletou.
V každej izbe je zabudovaný komunikačný systém na privolanie pomoci.
Na každom poschodí je k dispozícii chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra,
televízor.

 

 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Sv. MARTA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.

Stravovanie

Stravovanie zabezpečujeme vo vlastnej stravovacej prevádzke, kuchyňa je na prízemí hlavnej
budovy, rovnako ako jedáleň.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý zostavuje stravovacia komisia.
Členovia komisie sú zástupcovia zdravotníckeho úseku, kuchyne a klienti.
Pripravujeme stravu racionálnu, diabetickú, žlčníkovú a neslanú – podľa potreby prijímateľa
sociálnej služby. Strava sa skladá z piatich jedál: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
a diabetici majú druhú večeru.

 

Upratovanie, pranie a žehlenie bielizne

Zariadenie poskytuje v rámci obslužných činností upratovanie, ktoré sa vykonáva denne. Vo
vlastnej práčovni prieme a žehlíme posteľnú bielizeň, ktorá sa vymieňa raz za dva týždne
(podľa potreby aj každý deň), perieme a žehlíme osobné šatstvo denne.

Zdravotná starostlivosť
Ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú sestry a opatrovateľky počas dvojzmennej
prevádzky. Zabezpečujú 24- hodinovú starostlivosť o prijímateľa sociálnej služby. Okrem
ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti
prostredníctvom praktického lekára MUDr. Vigľaského.

Ďalšie činnosti
Osobné vybavenie

Osobné vybavenie prijímateľa sociálnej služby je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné
osobné potreby. Ak si uvedené vybavenie v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej
dôstojnosti nemôže zabezpečiť prijímateľ sociálnej služby sám, zabezpečí mu osobné
vybavenie zaradenie.

Úschova cenných vecí
Zariadenie poskytuje možnosť uschovať cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných
papierov, peňažnej hotovosti, bankomatových kariet a pod.

Záujmová činnosť

Tieto činnosti pripravujú pracovníčky sociálno-zdravotného úseku počas celého roka.
Pravidelne v týždni sa realizujú terapie ako: ergoterapia, arteterapia, reminiscenčná terapia,
terapia hrou. Organizujú sa rôzne akcie spojené s vystúpením detí základnej a materskej školy,
posedenia spojené s hrou na hudobné nástroje, koncerty, vystúpenia folklórnych skupín,
jednodňové výlety do okolia. V letných mesiacoch posedenia spojené s grilovaním, varením
gulášu a iné aktivity. V zariadení je knižnica, kde si môžu prijímatelia sociálnej služby
zapožičať literatúru. Zariadenie má aj kaplnku, v ktorej sa denne konajú sväté omše.

Požičiavanie pomôcok
Prijímateľom sociálnej služby odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu zlého
zdravotného stavu (čiastočne imobilným a imobilným) sú zapožičiavané pomôcky, ktoré im
pomáhajú pri zlepšovaní kvality ich života – barly, rôzne typy chodítok, invalidné vozíky,
jedálenské stolíky, hrazdičky, toaletné kreslá, stoličky do sprchovacieho kúta.