SPRÁVA AUDÍTORA O AUDITE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2020